back

+420 734 416 251

fanshop@fczbrno.cz

Registrace / Přihlášení

ZALOŽENO 1913, MISTR LIGY 1978

FC Zbrojovka Brno
OFICIÁLNÍ FANSHOP KLUBU

ZALOŽENO 1913, MISTR LIGY 1978

FC Zbrojovka Brno
OFICIÁLNÍ FANSHOP KLUBU
Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém E-Shopu www.fczbrno.cz/fanshop.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.fczbrno.cz/fanshop jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění registračního formuláře a jeho předepsaných údajů.

V případě, že Vaše objednávka při osobním odběru nebude vyzvednuta do 14ti dnů, automaticky dojde k jejímu stornování.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.fczbrno.cz/fanshop a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Další ustanovení

Provozovatel E-Shopu si vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy, pokud je zboží vyprodáno nebo se výrazně změnila jeho cena.

Provozovatel E-Shopu si také vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si objednané zboží objedná osoba, která si již v minulosti neodebrala objednané zboží nebo s ní byly jakékoliv jiné problémy.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Tento dokument poskytuje zákazníkům-kupujícím e-shopu FC ZBROJOVKA BRNO, umístěného na internetové adrese https://www.fanshop.fczbrno.cz/ informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech se zpracování osobních dat souvisejících.

2. Ochrana osobních údajů je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění (dále jen jako „GDPR“).

3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem: Srbská 2838/47a, Brno-Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 25332457, DIČ: CZ25332457, spisová značka: B 2218 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen: „správce“).

4. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Srbská 2838/47a, Brno, PSČ 612 00
email: fanshop@fczbrno.cz
telefon: +420 541 233 120

5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V dané věci jsme vyhodnotili, že pro nás nevznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 37 GDPR).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

2. Účelem zpracování osobních údajů je

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

2. Osobní údaje budou předány v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností a práv dle smlouvy. Předání Vašich dat příjemcům je našim oprávněným zájmem (např. outsourcing přepravních služeb).

3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

2. V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, dle čl. 77 GDPR.

3. Kdykoliv nám máte právo požádat o opravu Vašich dat.

4. Stejně tak můžete kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv v celku nebo z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl poskytnut. Odvolání můžete provést některým z těchto způsobů:

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Tyto podmínky představují pouze základní a jednoduché shrnutí problematiky nakládání s Vašimi daty. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s jakýmkoliv dotazem na výše uvedené kontaktní údaje správce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.