Oficiální fanshop FC Zbrojovka Brno

Zákazník:  nepřihlášen |  registrace
Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém E-Shopu

www.fczbrno.cz/fanshop

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách zbrojovaci.eshop-zdarma.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění registračního formuláře a jeho předepsaných údajů.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu

www.fczbrno.cz/fanshop a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Další ustanovení

Provozovatel E-Shopu si vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy pokud je zboží vyprodáno nebo se výrazně změnila jeho cena.

Provozovatel E-Shopu si také vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy v případě,že si objednané zboží objedná osoba která si již v minulosti neodebrala objednané zboží nebo s ní byly jakékoliv jiné problémy.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 

1. Tento dokument poskytuje zákazníkům - kupujícím e-shopuFC ZBROJOVKA BRNO, umístěného na internetové adrese https://www.fanshop.fczbrno.cz/ informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech se zpracování osobních dat souvisejících.

2. Ochrana osobních údajů je poskytována zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění (dále jen jako „GDPR“).

3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPRje FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem: Srbská 2838/47a, Brno-Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 25332457, DIČ: CZ25332457, spisová značka: B 2218 vedená u Krajského soudu v Brně(dále jen: „správce“).

4. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Srbská 2838/47a, Brno, PSČ 612 00

email:fanshop@fczbrno.cz

telefon:+ 420 541 233 120

5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6. Správce nejmenovalpověřence pro ochranu osobních údajů.V dané věci jsme vyhodnotili, že pro nás nevznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 37 GDPR).

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely vedení a správu uživatelského účtu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,

· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; účelem zpracování je tedy realizace práv a povinností z kupní smlouvy; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Po akceptaci Vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Vaše údaje pak slouží ke splnění povinností dle kupní smlouvy a Obchodních podmínek (potvrzení objednávky, odeslání zboží, vyřizování reklamací, atd.)Váš souhlas v tomto případě tedy není vyžadován.

· zasílání informací, obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zvolíte-li tuto možnost zaškrtnutím příslušné volby při objednávce, budeme Vám posílat informace a obchodní sdělení, které Vás mohou zajímat. Informace posíláme výlučně na Váš email. Zboží pak lze samozřejmě objednat, i když se zasíláním informací a obchodních sdělení nebudete souhlasit. Pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit jsou potřebné tyto údaje jméno, příjmení a e-mailové adresy.

· vedení a správa uživatelského účtu. Vaše údaje složí k tomu, aby bylo možné vytvořit a užívat Váš uživatelský účet. Podrobnosti vedení uživatelského účtu upravují Obchodní podmínky. Objednat zboží je pak samozřejmě možné i bez uživatelského účtu; Váš případný nesouhlas s tímto účelem zpracování tedy nijak nebrání si zboží objednat přímo bez zřízení uživatelského účtu. Bez poskytnutí Vašich údajů však není technicky možné zřídit uživatelský účet. Pokud tedy svůj souhlas odvoláte, musíme Váš uživatelský účet zrušit. Pro vedení a správu uživatelského účtu jsou potřebné osobní jako jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Údaje jsou nezbytné pro vedení a správu Vašeho uživatelského účtu.

3. Ze strany správce nedocházík automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

· po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení a správa uživatelského účtu nebo do doby zrušení uživatelského účtu ((podle toho, co nastane dříve).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (zejména přepravce zboží),

· zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

· zajišťující marketingové služby,

· orgány státní správy (např. finanční kontrola, atd.).

2. Osobní údaje budou předány v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností a práv dle smlouvy. Předání Vašich dat příjemcům je našim oprávněným zájmem (např. outsourcing přepravních služeb).

3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI.

Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek dle čl. 7 odst. 3 GDPR

2. V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen jako „ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, dle čl. 77 GDPR.

3. Kdykoliv nám máte právo požádat o opravu Vašich dat.

4. Stejně tak můžete kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv v celku nebo z části odvolat, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl poskytnut. Odvolání můžete provést některým z těchto způsobů:

- zasláním požadavku na elektronickou adresu fanshop @fczbrno.cz

- dopisem odeslaným na adresu naší provozovny Brno, Srbská 2838/47a, PSČ 612 00;

- osobně v naší provozovně na adrese: Brno, Srbská 2838/47a, PSČ 612 00.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4. Tyto podmínky představují pouze základní a jednoduché shrnutí problematiky nakládání s Vašimi daty. Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s jakýmkoliv dotazem na výše uvedené kontaktní údaje správce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Poslední změna dokumentu: 12.06.2018, 10:06.

 kontakt: FANSHOP FC ZBROJOVKA BRNO a.s., Srbská 47a, Brno, 612 00   tel.: +420 541 233 583   email: fanshop@fczbrno.cz