Oficiální fanshop FC Zbrojovka Brno

Zákazník:  nepřihlášen |  registrace
Košík je prázdný

Registrace

Registrační formulář
Bydliště
Dodací adresa - vyplňte pokud se liší od bydlištěHvězdičkou (*) označené položky jsou povinné.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém E-Shopu

www.fczbrno.cz/fanshop

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách zbrojovaci.eshop-zdarma.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění registračního formuláře a jeho předepsaných údajů.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu

www.fczbrno.cz/fanshop a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Další ustanovení

Provozovatel E-Shopu si vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy pokud je zboží vyprodáno nebo se výrazně změnila jeho cena.

Provozovatel E-Shopu si také vyhrazuje odstoupit od kupní smlouvy v případě,že si objednané zboží objedná osoba která si již v minulosti neodebrala objednané zboží nebo s ní byly jakékoliv jiné problémy.

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 10. července 2013.

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností FC Zbrojovka Brno, a.s., a.s. IČ: 253 32 457 (dále jen prodávající).

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako on-line dokument na adrese: www.fczbrno.cz/fanshop

II. Délka záruky

Délka záruční doby je standardně vyznačena na nákupním dokladu ve sloupci záruka. Není-li tato záruka uvedena, platí obecně pro nové zboží délka záruky 24 měsíců s výjimkou zboží:

 1. které má charakter spotřebního materiálu – např. nápoje, potraviny, zboží vyráběné k dané příležitosti,
 2. které bylo vyrobené do 31. 12. 2002, 
 3. které je prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. - tzv. výprodej).

Pro uvedené výjimky platí délka záruční doby 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu.

III. Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého pracovního dne prodávajícímu.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u prodávajícího .

Místem pro uplatnění reklamace je Fanshop klubu FC Zbrojovka Brno, a.s., Srbská 47a, 612 00, Brno.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na vlastní náklady na adresu reklamačního oddělení prodávajícího.

Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a musí obsahovat:

 1. reklamované zboží včetně kompletního příslušenství v originálním obalu
 2. kopii nákupního dokladu 
 3. podrobný popis závady - zboží, které bude v popisu závady označeno pouze jako "nefunkční" a přesto se po testech bude jevit jako zcela funkční, bude vráceno zpět na náklady kupujícího jako neoprávněná reklamace 
 4. dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, kontaktní osoba, telefonní číslo)

Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční dopravu, po vyřízení oprávněné reklamace, hradí na území ČR prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek. Zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Je-li zboží vadné ihned po dodání, kupující reklamaci uplatní do 10 dnů od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena "na počkání" výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude zamítnuta.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o jeho předchozí reklamaci.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží :

 

 1. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 2. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, 
 3. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (potisky, ohýbání atd.), 
 4. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo provedené pracovníky prodávajícího. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím v reklamačním formuláři nebo v přiloženém listě s popisem závady.

IV. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce*. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. (V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**. Stejný způsob vyřízení nastane v případě minimálně tří stejných opakovaných vad na zboží.

* Prodávající může ve výjimečných případech vadné zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit za jiné bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných, nebo podobných parametrů.

** Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem! Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, faxem, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Uživatel souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze provozovatele a se zpracováním svých osobních údajů (zejména kontaktních údajů), které správci poskytl či poskytne, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce a že souhlasí s informováním o výrobcích, produktech, službách a dalších akcích provozovatele. Podrobné znění textu o ochraně osobních údajů


 kontakt: FANSHOP FC ZBROJOVKA BRNO a.s., Srbská 47a, Brno, 612 00   tel.: +420 541 233 583   email: fanshop@fczbrno.cz